ПЛАТФОРМА УГРОЖЕНА БАШТИНА

ISSN (ONLINE) 2737-9396

O ПЛАТФОРМИ

Тематска ПЛАТФОРМА УГРОЖЕНА БАШТИНА покренута је у склопу интердисциплинарне пројектне активности Архива Војводине као посебан ОНЛАЈН пројекат посвећен темама везаним за угрожену покретну и непокретну културну баштину, као и за уништавање културне баштине у савременом друштвеном и политичком контексту.

Концепција пројекта је експерименталног карактера и одвија се у сарадњи са неколико институција, као и појединаца из области архивистике, историје, историје уметности, архитектуре, антропологије, социологије, археологије и културологије.

Платформа је конципирана у неколико целина:

1. Вести – Категорија у склопу које се објављују вести које се односе на материјалну и нематеријалну културну баштину која је изложена различитим степенима угрожености, односно на информације које су везане на различите аспекте тематике угрожених споменика културе и културног наслеђа као целине.

2. Угроженост архивске грађе – Категорија у склопу које су публиковани краћи прикази који се односе на физичке, хемијске, биолошке, као и људске факторе који доводе до оштећења архивске грађе.

3. Стручни коментари и анализе – Представља категорију у којој су публиковани различити научно-популарни и стручни текстови везани за различите аспекте споменичке баштине на простору Републике Србије, у региону, као и на најзначајније споменике културе који су изложени девастацији, а који носе епитет светске културне баштине, односно цивилизацијског наслеђа.

4. Тематске целине – Представља категорију усмерену на мапирање различитих локација, односно на мапирање споменика културе који су изложени различитим природним и друштвено-политичким факторима који их доводе у опасност. У географском, односно просторном контексту, ова категорија је подељена на неколико засебних тематских сегмената:

– Угрожени и девастирани археолошки локалитети на простору Републике Србије и проблем „археолошког“ криминала.

– Угроженост културне баштине са српском етничком атрибуцијом на простору АП Косова и Метохије.

– Угроженост културне баштине са српском етничком атрибуцијом на простору Републике Хрватске.

– Уништена и угрожена баштина са југословенским предзнаком (споменици НОБ-а) на простору Републике Хрватске.

– Мапирање синагога на простору АП Војводине

– Мапирање јеврејских гробаља на простору АП Војводине

– Ишчезла и уништена сакрална културна баштина на простору АП Војводине.

– Нестајање нематеријалне културне баштине на простору Републике Србије и могућности везане за ревитализацију.

ПАРТНЕРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА:

СРПСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ, ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ

ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА НОВИ САД

ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ ОПШТИНЕ ШИД

Instagram